APPENDIX:  THOROUGHFARE DEVELOPMENT PLAN
Section
   1.   Secondary arterial thoroughfares
   2.   Feeder thoroughfares
   3.   Residential streets