Alton, Illinois

Code current through: Ord. 7795, passed 12-17-2020

Website

https://www.cityofaltonil.com/

Address

City of Alton
101 East Third St
Alton, Illinois 62002