Alton, Illinois

Code current through: Ord. 7811, passed 5-13-2021

Website

https://www.cityofaltonil.com/

Address

City of Alton
101 East Third St
Alton, Illinois 62002